Hoe Groot Mag Een Bijgebouw Zijn thumbnail

Hoe Groot Mag Een Bijgebouw Zijn

Published Jun 17, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Verwarmen

Binnen de vroegere wetgeving legden de (nationale) gewestplannen ook de plaatselijke ruimtelijke ordening vast - bijgebouw leem. De gemeenten, die het best geplaatst zijn om de lokale knelpunten te kennen, hadden onvoldoende ruimte voor een eigen beleid. Nu hebben ze die beleidsruimte wel. In de eerste plaats wordt de ruimtelijke ordening een zaak voor de gemeente.

De bestaande plannen van aanleg en de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn een referentiekader voor het concrete vergunningenbeleid. Op basis van die plannen worden stedenbouwkundige vergunningen toegekend of geweigerd. Op hun beurt vloeien die ruimtelijke uitvoeringsplannen weer voort uit de principes van een ruimtelijk structuurplan. De overgang van gewestplannen en BPA’s naar ruimtelijke uitvoeringsplannen gebeurt erg geleidelijk.

Bovendien kan een gemeente of provincie pas met ruimtelijke uitvoeringsplannen beginnen te werken als ze een ruimtelijk structuurplan heeft, wat nu nog niet altijd het geval is. Heeft een gemeente of provincie nog geen ruimtelijk structuurplan, dan blijft ze werken volgens het oude systeem (zekeringkast bijgebouw). Gemeenten kunnen dan nog altijd een BPA opstellen op voorwaarde dat het niet tegen de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ingaat.

Een dergelijk attest geeft meer zekerheid. Het attest wordt verleend op ba- sis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Op de technische dienst van uw gemeente kunt u de nodige aanvraagformulieren bekomen. Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn - zelf bijgebouw plaatsen.

De jongste jaren heeft de Vlaamse regering in verschillende decreten en besluiten een kader uitgetekend waarbinnen het al lang aanslepende probleem van de zonevreemde woningen duurzaam en met rechtszekerheid voor de burger kan worden opgelost. Bij de concrete uitwerking en toepassing van dat kader vervullen de gemeenten de komende jaren een cruciale rol (bijgebouw kantoor).

Bijgebouw Renoveren

Het decreet van 13 juli 2001 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2001. Tien dagen na publicatie werd het van kracht. Onderhouds- en instand­ houdingswerken die geen ❙ 62 ❙ betrekking hebben op de stabiliteit. U kan zonder vergunning in alle zones onderhouds- en instandhoudingswerken uitvoeren die geen betrekking hebben op de stabiliteit, bijvoorbeeld het vervangen van kapotte dakpannen, het vervangen van versleten ramen, .. - bijgebouw in eik.

Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals het vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak (met uitzondering van plaatselijke herstellingen) en het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren (zelfs met recuperatie van de bestaande stenen). Werken die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning U kan zonder vergunning in alle zones werken uitvoeren die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een badkamer binnen in het gebouw, leggen van parketvloer, het plaatsen van een wand in gips- kartonplaat, .. - aarding bijgebouw.De goede ruimtelijke ordening mag niet worden geschaad. Onder instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op de stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van een woning of gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door ingrepen, die betrekking hebben op de constructieve elementen - container bijgebouw prijs. Daaronder wordt onder meer begrepen het vervangen van dakgebinten en het gedeeltelijk vervangen van de bestaande buitenmuren.

Als de vergunning geweigerd wordt, kan u onder voorwaarden de aankoop van uw perceel door het Vlaams gewest eisen - poolhouse. Als de werken voor deze onderhouds- en instandhoudingswerken die betrekking hebben op de stabiliteit al (deels) uitgevoerd WETGEVING STEDENBOUW zijn, dan hebt u één jaar de tijd om een regularisatievergunning aan te vragen.U kan in de meeste gebieden verbouwen, herbouwen en uitbreiden - bijgebouw kosten. De aanvraag moet betrekking hebben op: • het verbouwen van een bestaand gebouw binnen het bestaande bouwvolume ; • het herbouwen op dezelfde plaats van een bestaande woning binnen het bestaande bouwvolume voor zover het karakter en de verschijningsvorm van de woning behouden blijven. houten poolhouse.

Bijgebouw Poolhouse

Om te mogen verbouwen, herbouwen en uitbreiden moet u verder voldoen aan een aantal voorwaarden. a) de woning of gebouw is op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot b) de woning of gebouw is vergund of wordt geacht vergund te zijn c) zo het bestaande bouwvolume meer bedraagt dan 1.

000 m3 d) het aantal woongelegenheden moet beperkt blijven tot het bestaande aantal Moet uw gebouw gelegen zijn langs een voldoende uitgeruste weg? Onder de vorige regeling konden afwijkingen niet worden toegestaan langs aardewegen. Momenteel is deze bepaling geschrapt. Wel blijft de algemene regeling van artikel 100 van het decreet van toepassing.

Het verbouwen en uitbreiden kan wel vergund worden. U kan in de meeste gebieden bepaalde functiewijzigingen uitvoeren. Als uw woning afbrandt, zijn er ook oplossingen. Woningen gelegen in agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, of agrarische gebieden met bijzondere waarde krijgen dus de mogelijkheid tot heropbouw na ramp of brand.

Het principe is duidelijk. Er worden normalerwijze geen planbaten betaald voor deze wijzigingen van de bestemmingen van de grond. Er zijn daarop slechts enkele uitzonderingen. De vrijstelling van de planbaten geldt niet voor woningen, met een kadastraal inkomen hoger dan 750 euro, in één van de volgende gevallen : a) als het aantal woongelegenheden op het perceel wordt verhoogd b) als er een gehele of gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van de woning naar een andere dan de woonfunctie wordt toegestaan (Een voorbeeld is een woning waar een café of handelszaak van wordt gemaakt) c) als de volumenormen met meer dan 25% worden overschreden (bijgebouw kosten).

Men mag immers aannemen dat in geval van ernstige hinder van de omwonenden zij geen 5 jaar wachten om klacht in te dienen en bij ernstige stedenbouwkundige overtredingen de inspectie of het parket binnen de 5 jaar handelen (bijgebouw interieur) - houten poolhouse. Een garage zonder vergunning, een illegale verbouwing of een zonder bouwvergunning opgetrokken woning mogen voortaan blijven staan als er binnen de 5 jaar geen juridische procedure op gang is gekomen.

Wat Kost Een Bijgebouw

Enerzijds schept dit voor de omwonenden de mogelijkheid zelf een procedure te starten, los van strafrechterlijke vervolging op initiatief van de stedenbouwkundige inspectie. Anderzijds denkt de politiek er aan, door nog te onderzoeken decreetwijzigingen, deze mogelijkheid voor een langere verjaringstermijn in de toekomst ook uit te sluiten (bijgebouw cryptogram). Als een perceel van bestemming verandert Aangezien ruimtelijke uitvoeringsplannen geregeld worden herzien, is het mogelijk dat percelen van bestemming veranderen.

Om bestemmingswijzigingen door te kunnen voeren zonder zichzelf of de burger onnodig schade toe te brengen, heeft de overheid een systeem van planbaten en planschade uitgewerkt. Planschade was ook vroeger al bekend: als een stuk grond in waarde daalt, kan de eigenaar ❙ 64 ❙ een aanvraag indienen om 80% van de waardevermindering terugbetaald te krijgen.Planbaten zijn nieuw. Ze zijn het spiegelbeeld van de planschade: Als een stuk grond in waarde stijgt doordat het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn bestemming verandert, betaalt de eigenaar bij de verkoop een eenmalige heffing per vierkante meter. Ze bedraagt in de praktijk ongeveer 20% van de waardevermeerdering. Een deel van die heffing gaat samen met andere mid- delen in een grondfonds dat de planschadebetalingen uitvoert.

4. Wanneer is een architect niet verplicht? ..........17 2. 5. Architect ........ (eiken bijgebouw zelfbouwpakket)................................................18 2. 5.1 Keuze van de architect .............................18 2. 5.2 Taak van de architect ...............................18 2. 5.3 Ereloon van de architect ...........................18 2. 6. Duurzaam bouwen .........................................18 2. 6.1 Niet te groot, niet te klein ........................19 2. 6.2 Vooruitziend bouwen ...............................19 2.

Uitzetten van het gebouw...............................21 3. 2. Inname van de openbare weg .........................21 3. 3. Plaatsbeschrijving openbaar domein ..............21 3. 4. Werken op openbaar domein voor uw perceel 21 3. 4.1 Aanleg van de oprit op openbaar domein . 21 3. 4.2 Overwelving van grachten ........................21 3. 5. Aanhoging van het perceel .............................21 3.

Bijgebouw Puzzelwoord

BTW-aangifte en eigen werk......................................33 10. Stedenbouwkundige- en verkavelingsverordening Zemst .................................34 1 Voorwoord Als je een nieuwe woning wil bouwen – of een oude woning verbouwen – krijg je te maken met heel wat administratieve verplichtingen. Gebrek aan juiste informatie kan leiden tot misverstanden en ontgoochelingen. Daarom wil het gemeentebestuur alle bouwlustigen zo goed mogelijk informeren.

Alle wijzigingen sinds het nieuwe decreet ruimtelijke ordening van 2009 en de ontvoogding zijn opgenomen in deze nieuwe bouwgids. De vorige editie wordt volledig vervangen. Die mag dus bij het oud papier. Voor meer gedetailleerde informatie kan je altijd terecht bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw op tel. 015 62 71 31.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Hoeveel Sessies Kinesist Terugbetaald

Published Jun 21, 24
3 min read

Thaise Massage

Published Jun 19, 24
6 min read

Thaise Massage Retie

Published Jun 18, 24
6 min read